جامعه مدیران فرهنگی ایران

دکتر رمضانعلی رؤیایی

بنیان‌گذار رشته مدیریت فرهنگی و هنری در ایران

مقدمه

دکتر رمضانعلی رؤیایی سنگ‌بنای رشته مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی و هنری در ایران را در سال 1372 با رایزنی‌های متعدد با مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در آن زمان انجام دادند و با دستور دکتر جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی این رشته در این سال تأسیس شد.

رشته‌ای که چهره‌های فرهنگی و هنری بسیاری را در طول این سال‌ها در حوزه مدیریت فرهنگی و هنری پرورانده و به جامعه مدیریتی فرهنگی و هنری کشور تقدیم کرده است.

آنچه ما را بر آن داشته که در این بخش از این رشته تأثیرگذار و مهم در کشور یاد کنیم، حضور اساتید و خبرگانی است که با دغدغه حل مشکلات اجرایی و مدیریت فرهنگی پا به عرصه این رشته گذاشته و سعی در پرورش متخصصینی داشته‌اند که به اعتلای فرهنگ و هنر این کشور کمک شایانی کنند.