جامعه مدیران فرهنگی ایران

علی‌اکبر رضایی

متولد: …..

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد ……

کارشناسی ……

 

 

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

 

 

رفتن به نوار ابزار