جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

اسماعیل کاووسی

متولد: 

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

کارشناسی مدیریت دولتی


سوابق:

مدیرگروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی واحد تهران شمال

مدیرگروه برنامه‌ریزی مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس کمیته مدیریت و اقتصاد گروه رفتاری و اجتماعی کمیسیون ارتقاء دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس کارگروه فرهنگی و اجتماعی تدوین نظام موضوعات (پایش) واحد تهران شمال

مدیر داخلی و عضو هیئت تحریریه مجله تخصصی “ترجمان فرهنکی”

مدیر داخلی مجله مطالعات راهبردی جهانی شدن

مدیر داخلی و عضو هیأت تحریریه مجله چالش‌های جهان

عضو شورای اخلاق حرفه‌ای معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

رفتن به نوار ابزار