جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

سعید عباد اردستانی

متولد: 1342

سوابق تحصیلی:

دکتری مدیریت فرهنگی (سیاست‌گذاری فرهنگی)

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

کارشناسی مدیریت امور فرهنگی


سابقه اجرایی: 

معاون فرهنگی مؤسسه فرهنگی قرآن پژوهانرفتن به نوار ابزار