جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

فراترکیب مؤلفه‌های سیاست‌گذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی

Transformation of cultural policy components in the higher education system

 

چکیده

 

مقدمه و هدف: در دو دهه اخیر، با وجود تاکید بر اهمیت فرهنگ، مطالعات سیاست‌گذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی کمتر مورد توجه بوده است. شناسایی مولفه‌ها و ارائه الگوی سیاست‌گذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی از اهداف مطالعه بودند.
روش: این مطالعه از روش کیفی و مرور نظام‌مند با هدف کاربردی استفاده کرد. مرور نظام‌مند جامعی از مقاله‌ها صورت گرفت که از پژوهش پایگاه داده‌های مختلف با استفاده از سه کلید واژه (فرهنگ، سیاست‌گذاری فرهنگی، آموزش عالی) و ارجاعات مرتبط بین سال‌های 1387 تا 1399 به دست آمده بودند. در مجموع 40 منبع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. معیارهای انتخاب اسناد، هم‌راستایی عنوان، چکیده و محتوی با سیاست‌گذاری فرهنگی در آموزش عالی بود.
یافته‌ها: براساس یافته‌های پژوهش سیاست‌گذاری فرهنگی نظام آموزش عالی از سه مرحله (تدوین، اجرا و ارزیابی) تشکیل شده است که به صورت آشکاری در هم تنیده‌اند. مسئله‌یابی، راه‌حل‌یابی و مشروعیت بخشی از زیر مولفه‌های تدوین سیاست‌ها هستند. اجرای برنامه‌های فرهنگی زیر مولفه‌های مدیریتی و قانونی را در بر می‌گیرد. و در نهایت، شاخص‌های عمومی و حرفه‌ای ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی در نظام آموزش عالی را شکل می‌دهند.
نتیجه‌گیری: چنان‌چه سیاست‌گذاری فرهنگی مطلوب در آموزش عالی صورت نگیرد، یک احتمال وجود دارد و آن این است که دیگران برای ما سیاست‌گذاری فرهنگی خواهند کرد که می‌تواند چالش‌ها و تغییراتی را در نظام آموزش عالی ما پدید آورد. 
 

کلیدواژه‌ها

فرهنگ

سیاستگذاری فرهنگی

آموزش عالی

 

رفتن به نوار ابزار