جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

طراحی مدل سنجش بهره‌وری در سازمان‌های فرهنگی ایران ( مورد مطالعه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران )

Transformation of cultural policy components in the higher education system 

 

چکیده

 

مقدمه و هدف پژوهش: فرهنگ از طریق ترویج ارزش‌های مشترک درون گروه که راه‌های انجام فرایندهای اقتصادی تولید توسط اعضای گروه را تعیین می‌کنند بر کارایی اقتصادی می‌تواند تأثیر بگذارد. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل سنجش بهره‌وری در سازمان‌های فرهنگی ایران بود.جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بود که به تعداد 306 نفر در بخش کمی و 12 نفر در بخش کیفی انتخاب شد.
روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) درصدد طراحی مدل سنجش بهره‌وری در سازمان‌های فرهنگی ایران است که در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران انطباق‌پذیری دارد.از نظر روش گردآوری اطلاعات 5 مؤلفه اصلی و 58 مؤلفه فرعی از ادبیات موضوع به روش تحلیل مضمون استخراج شده و از طریق اجرای روش دلفی با حضور نخبگان دانشگاهی و خبرگان سازمان‌های فرهنگی به اجماع گذاشته شد که در نهایت 21 مفهوم به عنوان ابعاد نهایی مدل شناسایی شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد، وضعیت مؤلفه‌های اصلی سبک مدیریت، ویژگی فردی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل اقتصادی و محیطی در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از نظر نمونه مورد پژوهش دارای همبستگی مناسب بودند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که افزایش بهره‌وری با 5 مولفه ارتباطی مستقیمی دارد که با رشد نسبت ستاده به نهاده با کاهش هزینه‌ها به طور مستقیم تاثیر مثبت دارد و مولفه عواملی محیطی در بعد کارایی و اثربخشی تاثیر یکسانی بر بهره‌وری این سازمان داشت. 
 
 

کلیدواژه‌ها

بهره‌وری 

کارایی 

اثربخشی 

روش دلفی

 

رفتن به نوار ابزار