جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

بررسی عملکرد مدیریت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی میراث فرهنگی ناملموس

  1. Evaluating the Performance of the Cultural Management of the Islamic Republic of Iran in the Field of Intangible Cultural Heritage

   

  چکیده

  مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارنامه‌ی ده‌ساله‌ی مدیریت فرهنگی در حوزه‌ی میراث فرهنگی ناملموس در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

  روش پژوهش: روش تحقیق حاضر، کمی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه می‌باشد. پرسشنامه براساس استاندارد “چارچوب نتایج کلی کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس”، نتیجه‌ی یک فرایند مشورتی جمعی، مصوبۀ مجمع عمومی کشورهای عضو کنوانسیون در جلسه هفتم کمیته یونسکو، در دو نسخه مجزا برای گروه مدیران و مسئولان و هم‌چنین دانشگاهیان و متخصصان  طراحی شده است. جامعه آماریِ این پژوهش، شامل معاونت میراث فرهنگیِ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات کل استانی، پژوهشگاه‌ها، مراکز، ادارات و بخش‌های دولتی و نیمه دولتی وابسته به آن و هم‌چنین جامعه علمی و دانشگاهی و انجمن‌های مردم نهاد مرتبط می‌باشند. با توجه به محدودیت جامعه آماری از روش تمام شمار برای انتخاب اعضای جامعه استفاده شده است که در نهایت پرسشنامه‌ها توسط 26 نفر از اعضای جامعه آماری مدیران و مسئولان و 42 نفر نیز از جامعه دانشگاهیان، متخصصان آزاد و انجمن‌ها تکمیل و داده‌ها جمع‌آوری شده است.

  یافته‌ها: نتایج بدست آمده از وضعیت موجود عملکرد مدیریت فرهنگی در حوزه‌ی میراث فرهنگی ناملموس در جمهوری اسلامی ایران بیانگر آن است که دو شاخص سیاهه‌برداری و پژوهش و سیاست‌ها و اقدامات قانونی و اداری در وضعیت تا حد مطلوبی قرار دارند. در مقابل، سایر شاخص‌های عملکرد شامل ظرفیت‌های انسانی و سازمانی، انتقال و آموزش بیانگر وضعیت تا حد کمی مطلوب می‌باشند. هم‌چنین شاخص کل عملکرد نیز نشان‌دهنده وضعیتی تا حدی مطلوب از عملکرد مدیریت فرهنگی در حوزه‌ی میراث فرهنگی ناملموس در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

  نتیجه‌گیری: براساس نتایج بدست آمده، کلیه شاخص‌های مربوط به وضعیت موجود عملکرد مدیریت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران از متوسط وضعیت مطلوب فاصله دارند.

   

  کلیدواژه‌ها

  مدیریت فرهنگی 

  میراث فرهنگی ناملموس

  کنوانسیون 2003 

  یونسکو

   

رفتن به نوار ابزار