جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

تاثیر ارزش های فرهنگی بر رفتارهای انحرافی در محیط کاراز طریق سرمایه های روان شناختی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان))

  • The Impact of Cultural Values on Deviant Behaviors in the Karaz Environment through Psychological Capital and Social Capital (Case Study: Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan))

 

چکیده

 

مقدمه و هدف پژوهش: رفتارهای انحرافی در محیط کار عواقب گسترده‌ای در همه سطوح سازمان از جمله فرایندهای تصمیم‌گیری، کاهش بهره‌وری وافزایش هزینه‌های مالی به دنبال خواهد داشت. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارزش‌های فرهنگی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق سرمایه‌های روان‌شناختی و سرمایه اجتماعی است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد اصفهان به تعداد660 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 244 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد ارزش‌های فرهنگی ‌هافستد (2001) و پرسش‌نامه استاندارد رفتارهای انحرافی در محیط کار بنت و رابینسون (1992) و پرسش‌نامه تعارض سرمایه اجتماعی ناهاپیتوگوشال) 1998) و پرسشنامه استاندارد سرمایه‌های روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007)، بودند که روایی پرسشنامه‌ها براساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب‌نظران، صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسشنامه‌ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب (88/0) ،(85/0)، (88/0) و (87/0) برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفت.
یافته‌های پژوهش: نتایج تحقیق نشان داد که ارزش‌های فرهنگی از طریق سرمایه‌های روان شناختی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر  65/0- است و از طریق سرمایه اجتماعی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 75/0- است و هم‌چنین ارزش‌های فرهنگی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 55/0- است.
نتیجه‌گیری: ارزش‌های فرهنگی از طریق سرمایه‌های روان شناختی و سرمایه اجتماعی باعث کاهش رفتارهای انحرافی در محیط کار می‌شود و منجر به افزایش بهره‌وری در دانشگاه می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

  • ارزش‌های فرهنگی 
  • رفتارهای انحرافی در محیط کار 
  • سرمایه‌های روان شناختی 
  • سرمایه اجتماعی
رفتن به نوار ابزار