جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

فاطمه باقری

متولد: 1359

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی – مطالعات فرهنگی

کارشناسی مدیریت امور فرهنگی


حوزه تخصصی:

آموزش و پژوهش فرهنگی – اجتماعی

رفتن به نوار ابزار