جامعه مدیران فرهنگی ایران
جامعه مدیران فرهنگی ایران

پدرام جوادزاده

متولد: ۱۳۶۷


سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی 

کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی موسیقی ایرانی (دانشگاه هنر)


مدرس دانشگاه 


سوابق اجرایی: 

مشاور
معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه وزارت ارتباطات7

رفتن به نوار ابزار