جامعه مدیران فرهنگی ایران

فرهنگ واژه‌ها درآمدی بر مکاتب و اندیشه‌های معاصر

 
 
ناشر: انتشارات سمت
نويسنده: عبدالرسول مشکات (بیات) با همکاری جمعی از نویسندگان
تعداد صفحات: 524
زبان: فارسی
تاریخ انتشار: مهر 1398
شابک: 978-964-530-628-9
 
چکیده:
مجموعه کوچک حاضر، شماری از اندیشه‌ها و مکتب‌ها و گزینه‌های پُررواج این روزگار را، به اختصار و به دور از پیچیدگی‌های مرسوم تعریف و توصیف کرده است، و در مواردی این توصیف را با رهیافت‌ها و دیدگاههای انتقادی همراه نموده است؛ و در محدوده توانایی کوشیده است تا همواره از تعصب و پیش‌داوری بپرهیزد؛ و در هنگام تعریف و توصیف، از جانبداری از ـ هر جانبی ـ برکنار باشد؛ و فرونشاندن قدری از غبارها و اندکی از ابهام‌ها و گوشه‌ای از آشفتگی‌ها، جزو مهم‌ترین آمال آن است. این مجموعه با وقوف بر موقف و قوارi خود، در عین حال مشتاق است که به منزله یکی از اولین پله‌ها در پیش قدوم پژوهشگران و اندیشه‌ورزان جوان قرار گیرد.
 
فهرست:
پیشگفتار
مقدمه مؤلف
آزادی ، آنارشیسم ، اگزیستانسیالیسم ، اومانیسم ، ایدئالیسم ، ایمان‌گرایی (فیدئیسم) ، دیدارشناسی ، پراگماتیسم ، پروتستانیسم ، پست‌مدرنیسم ، پلورالیسم دینی ، پوزیتیویسم منطقی ، تجربه‌گرایی (آمپریسم) ، تجربه دینی ، تساهل و تسامح (تلرانس) ، توتالیتاریسم ، جامعه مدنی ، جهانی شدن ، چپ و راست ، دموکراسی ، رئالیسم (واقع‌گرایی) ، رادیکالیسم ، زمینه‌گرایی و جامعه‌گرایی ، سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) ، سکولاریسم ، سوررئالیسم ، سوسیالیسم ، شکاکیت ، صهیونیسم ، عدالت اجتماعی ، عقل‌گرایی (راسیونالیسم) ، فاشیسم ، فردگرایی ، فلسفه تحلیلی ، فمینیسم ، کلاسیسیسم (کلاسیک‌گرایی) ، گفتگوی تمدنها ، لیبرالیسم ، ماتریالیسم ، مارکسیسم ، ‌محافظه‌گرایی ، ‌مدرنیته و مدرنیسم ، ‌ناسیونالیسم (ملت‌باوری ، ملی‌گرایی) ، هرمنوتیک
کتابنامه
فهرست اعلام
 
 

لینک خرید

رفتن به نوار ابزار