اخبار ویژه

رؤیایی: توجه ویژه به سهم فرهنگ و هنر در سبد خانوار ایرانی ضروری است

مظفر رؤیایی در نخستین همایش “مدیریت فرهنگ در خانوادده” با اشاره به مبحث اقتصاد فرهنگ، توجه به سهم فرهنگ و هنر در سبد خانوار ایرانی را یکی از مهمترین مسائل حوزه مدیریت فرهنگی دانست. 

ادامه مطلب »